ERROR" /> ERROR" />
Người chơi trực tuyến:
40
Giờ máy chủ:
 
Giờ của bạn:
 

========= Close==========

LINK VIDEO CHUNG ------ https://www.youtube.com/channel/UCZaEdp7L3E6nnJaXkOcPQxQ/videos

Hướng dẫn Chế Tạo Búa Thiên Sứ  

--- Nguyên Liệu = CUM BLESS +2 > CỤM SOUL +2>CHAOS +ĐÁ HỘ MỆNH+CRE +1 >10 THÉP THIÊN ĐƯỜNG>

Video >>  https://youtu.be/Ce7YmBL47n4

Hướng dẫn Chế Tạo Vũ Khí Rồng 2  

--- Nguyên Liệu = Búa Thiên Sứ x1> Vũ Khí Rồng +11>16op> Cụm BLESS +2>CỤM SOUL +2>CỤM LIFE>1 CHAOS

Video >> https://youtu.be/vFbb6TADUig

Hướng dẫn Chế Tạo Sói Hoàng Kim - 

--- Nguyên Liệu = 1 SÓI TẤN CÔNG HOẶC PHÒNG THỦ>1 SÓI TINH THƯỜNG>1 SỪNG GÃY> CỤM CHAOS +2>CỤM LIFE +2

Video >> https://youtu.be/jKKL29VTw6g

Hướng dẫn Chế Tạo Lông Vũ Garuda

--- Nguyên Liệu = 1 WING 3 +11>4OP> Cụm BLESS >SOUL>CRE>CHAOS +2> 1 ĐÁ ĐỎ

Video >> https://youtu.be/rVPHxyXxE0k

Hướng dẫn Chế Tạo Wing LV 4

--- Nguyên Liệu = 1 Lông Vũ Garuda>1 Ngọn Lửa Garuda>1 Golden Sentences>1 Intermediate Spirit Stone>1Lesser Spirit Stone >CỤM BLESS>SOUL>CHAOS +2

Video >> https://youtu.be/rVPHxyXxE0k

Hướng dẫn Chế Tạo Pét Cấp 2

--- Nguyên Liệu = 1 PÉT 1 > CỤM BLESS +2 > CỤM SOUL +2 > CỤM CRE +2 > CỤM CHAOS +2

Video >> https://youtu.be/kQCWLnGDE6M

Hướng dẫn Chế Tạo Pét Cấp 3

--- Nguyên Liệu = 1 PÉT 2> CỤM BLESS +2 > CỤM SOUL +2 > CỤM CRE +2 > CỤM CHAOS +2

Video >> https://youtu.be/kQCWLnGDE6M

Hướng dẫn Chế Tạo Dao Huyết Sỹ

Video >> https://youtu.be/BAjKLtIjh38

Hướng dẫn Chế Tạo Dao Huyết Sỹ 2

Video >> https://youtu.be/YhiTEbr17wg

Hướng dẫn Chế Tạo Thép Thiên Đường


Video >> https://youtu.be/le0HKPtRS4M

Hướng dẫn Chế Tạo Rương WC+Thành Tựu

Video >> https://youtu.be/mJzMFKKSHHM

Hướng dẫn Tiến Cấp Item

Video >>https://youtu.be/rJosME7mVtk

Hướng dẫn Chế tạo Siêu Wing 2.5

Video >>https://youtu.be/ocUZC3N-5PQ

Hướng dẫn Chế tạo Siêu Wing 3.5

Video >>https://youtu.be/IUhkUWzA4qs

Hướng dẫn Chế tạo Thần Thú Cấp 2

Video >>https://youtu.be/9ON9JKgPCx4

Hướng dẫn Tiến Cấp Item 380+ 400 Lên Cấp Độ 2

Video >>https://youtu.be/JPG_5RYetK4

 

Thông tin máy chủ

VersionSeason 6.15
Experience1500x
Master Experience40x
Drop50%
Tổng số tài khoản133
Tổng số nhân vật152
Tổng số Guilds3
Người chơi trực tuyến40

Castle Siege

Castle Owner:
-

Guild Master
-
Stage
Guild Registration Period

Castle Siege Battle
5 days 14 hours

Registered Guilds

Top Level+

CharacterClassLevel
tieuvotihDimension Master751
hoavotihLord Emperor731
egwregregeLord Emperor727
jFLAGrand Master726
ImGAYBlade Master683